0903 224 152 / 0904 742 898

In vỏ hộp đồ chơi Cube


hop-do-choi-3H

Thương hiệu Cube là một thương hiệu mới trên thị trường, việc phát triển đồ chơi thông minh cho bé với sản phẩm ghép hình mà Lego đã thống lĩnh thị trường thế giới từ lâu, đặt ra cho Cube nhiều khó khăn cần giải quyết.

Thương hiệu Cube là một thương hiệu mới trên thị trường, việc phát triển đồ chơi thông minh cho bé với sản phẩm ghép hình mà Lego đã thống lĩnh thị trường thế giới từ lâu, đặt ra cho Cube nhiều khó khăn cần giải quyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>