0903 224 152 / 0904 742 898

In Thiệp Mừng Viettel


in thiệp

Viettel kỷ niệm 10 năm chính thức bước chân vào ngành Viễn Thông – ngành dịch vụ đã đưa Viettel lên vị trí dẫn đầu. Việc thiết kế & in thiệp mừng đặc biệt được “sếp” Viettel coi trọng bởi: “Tổng công ty không thể thiết kế thiệp xấu hơn công ty con được”.

Viettel kỷ niệm 10 năm chính thức bước chân vào ngành Viễn Thông – ngành dịch vụ đã đưa Viettel lên vị trí dẫn đầu.

Việc thiết kế & in thiệp mừng đặc biệt được “sếp” Viettel coi trọng bởi: “Tổng công ty không thể thiết kế thiệp xấu hơn công ty con được”.
thiep-ky-niem-10-nam-viettel

in thiệp mời kỷ niệm 10 năm viettel

in thiệp mời kỷ niệm 10 năm viettel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>