0903 224 152 / 0904 742 898

In stationary, kẹp file, băng rôn giáo dục MAC


thiet-ke-name-card-giao-duc-mac

MAC là hệ thống trường đào tạo tiếng Anh và kỹ năng mềm với phương pháp học tập theo chuẩn Canada. Các ấn phẩm Goldidea thực hiện: – In name card – In phong bì thư – In tiêu đề thư – In băng rôn – In kẹp tài liệu

MAC là hệ thống trường đào tạo tiếng Anh và kỹ năng mềm với phương pháp học tập theo chuẩn Canada.
Các ấn phẩm Goldidea thực hiện:
- In name card
- In phong bì thư
- In tiêu đề thư
- In băng rôn
- In kẹp tài liệu
thiet-ke-bien-quang-cao-mac

thiet-ke-phong-bi-tieu-de-thu-giao-duc-mac

thiet-ke-name-card-giao-duc-mac

thiet-ke-logo-giao-duc-macthiet-ke-kep-file-northstar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>